НИЙСЛЭЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ АЛБА ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ